ภาพกิจกรรม  
 
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
   วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพะเยา
   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ
   
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   วันที่ 26 กันยายน 2560
- โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1219963

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com