>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ก่อนวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000.- บาท
100,000.- บาท
200,000.- บาท
300,000.- บาท
500,000.- บาท
600,000.- บาท
 
1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000.- บาท
100,000.- บาท
150,000.- บาท
200,000.- บาท
250,000.- บาท
300,000.- บาท
350,000.- บาท
400,000.- บาท
450,000.- บาท
600,000.- บาท
 
สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ จะจ่าย
เงินสงเคราะห์ 50% ของเกณฑ์ทุกช่วงตามข้อ 1.1 หรือ 1.2
 
2. เงินช่วยค่าทำบุญงานศพ
2.1 สำหรับสมาชิก ศพละ
2.2 บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ศพละ
2,500.- บาท
1,000.- บาท
 
3. สวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.1 อายุการเป็นสมาชิก 5-10 ปี
3.2 อายุการเป็นสมาชิก 10-20 ปี
3.3 อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป
10,000.- บาท
15,000.- บาท
20,000.- บาท
 
4. สวัสดิการสำหรับสมาชิกพิการ
สมาชิกสหกรณ์ฯ พิการที่เป็นอัมพาต หรือการสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในร่างกายโดยถาวรสิ้งเชิงเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอรับได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 2,000.-บาท
 
5. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเข้านอนพักรักษาพยาบาล
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้านอนรักษาพยาบาลโดยมี
ใบรับรองแพทย์ขอรับสวัสดิการได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1,000.-บาท
 
6. สวัสดิการหุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์
คนละ 30 หุ้น(300 บาท)
 
7. สวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
    หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุครบ 50,60,70 และ 80 ปี
ขอรับสวัสดิการได้ จำนวน 1,000.-บาท
 
8. สวัสดิการของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการของขวัญวันเกิด
ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
- อายุ 65 -75 ปี 1,000.- บาท
- อายุ 76 – 85 ปี 2,000.- บาท
- อายุ 86 – 90 ปี 3,000.- บาท;
- อายุ 91 ปีขึ้นไป 5,000.- บาท
 
9. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีทายาทใหม่ตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการครอบครัวละ
1,000 บาทต่อครั้ง
 
10. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรือรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับสวัสดิการรายละ 3,000.- บาท
ต่อปี
 
11. สวัสดิการสมาคมสงเคราะห์ศพที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
      ถ้าถึงแก่กรรมจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้
- สมาคมฌาปนกิจครูไทย
- สมาคมฌาปนกิจ ชสอ.
- สมาคมฌาปนกิจร่วมบุญ
- สมาคมฌาปนกิจ สอ.
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
600,000.- บาท
600,000.- บาท
100,000.- บาท
160,000.- บาท
 
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1105033

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th