กรรมการอำนวยการ
 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานคณะกรรมการ
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
รองประธาน
 
นายชำนาญ อุดมศักดิกุล
รองประธาน
 
นายธนเดช นามบ้าน
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายวีรกร มูลสาร
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
 
นายวิทวัส ปัญจบุรี
ประธานกรรมการ
 
นางอัมพร รัตนพัทธยากร
กรรมการ
 
นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน
กรรมการ
 
นายวิโรจน์ เสาหิน
กรรมการ
 
นายธงชัย กัลยา
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการเงินกู้
 
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
ประธานกรรมการ
 
นายทวี นามอินทร์
กรรมการ
 
นายสุรศักดิ์ สมศรี
กรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ นามสาร
กรรมการ
 
นายสำราญ จันต๊ะ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 10
จำนวนผู้เข้าชม:1136492

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com