กรรมการอำนวยการ
 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานคณะกรรมการ
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
รองประธาน
 
นายชำนาญ อุดมศักดิกุล
รองประธาน
 
นายวีรกร มูลสาร
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายวิทวัส ปัญจบุรี
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการเงินกู้
 
นายทวี นามอินทร์
ประธานกรรมการ
 
นางอัมพร รัตนพัทธยากร
กรรมการ
 
นายถนอม นาแพร่
กรรมการ
 
นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน
กรรมการ
 
นายวิโรจน์ เสาหิน
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
 
นายวีระศักดิ์ นามสาร
ประธานกรรมการ
 
นายสวินทร ดอนมูล
กรรมการ
 
นายวันชัย กันทะวงศ์
กรรมการ
 
นายจุน บัติปัน
กรรมการ
 
นายนันทพล ฟูสีกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1292881

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com