>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานคณะกรรมการ
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
รองประธาน
 
นายชำนาญ อุดมศักดิกุล
รองประธาน
 
นายธนเดช นามบ้าน
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายวีรกร มูลสาร
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
     
     
 
นายวิทวัส ปัญจบุรี
ประธานกรรมการ
 
นางอัมพร รัตนพัทธยากร
กรรมการ
 
นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน
กรรมการ
 
นายวิโรจน์ เสาหิน
กรรมการ
 
นายธงชัย กัลยา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
     
     
 
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
ประธานกรรมการ
 
นายทวี นามอินทร์
กรรมการ
 
นายสุรศักดิ์ สมศรี
กรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ นามสาร
กรรมการ
 
นายสำราญ จันต๊ะ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1105034

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th