>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
นายจักรแก้ว ทะปน
ประธานคณะกรรมการ
 
นายธนเดช นามบ้าน
รองประธาน
 
นายอินทอง เชียงทา
รองประธาน
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายอนุชา อนุสสรราชกิจ
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
     
     
 
นายชำนาญ   อุดมศักดิ์กุล
ประธานกรรมการ
 
นายวีระศักดิ์ นามสาร
กรรมการ
 
นายสำราญ จันต๊ะ
กรรมการ
 
นายธงชัย กัลยา
กรรมการ
 
นายสุรศักดิ์ สมศรี
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
     
     
 
นายวีรกร มูลสาร
ประธานกรรมการ
 
นางอัมพร รัตนพัทธยากร
กรรมการ
 
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
กรรมการ
 
นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน
กรรมการ
 
นายวิทวัส ปัญจบุรี
กรรมการและเลขานุการ
 
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 8
จำนวนผู้เข้าชม:1066107

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th