หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
 
- ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2560
- ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะยาวแก่สมาชิก พ.ศ.2560
- ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
- ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญตามวิทยฐานะ พ.ศ.2560
- ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ พ.ศ.2560
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560
- ประกาศว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 7
จำนวนผู้เข้าชม:1292874

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com