รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
     
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฏาคม 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2564
    รายงาน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2563
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2560
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:2284157

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com