รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
     
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2562
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน เมษายน 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2561
    รายงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2560
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1276097

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com