>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 

 
 
     
     
 
     
    Download โปรแกรม เงินฝาก ออมทรัพย์ออมความดี
คู่มือ
crnfe
schBnk300
schBnk300LE
schBnk300P
schBnk311
schBnk311_LE
  ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2560
  ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา 2559
  แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ปี 2559
  แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกพิการ
  แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
  แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  แบบคำขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกครองโสด
  แบบขอรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมรสแล้วไม่มีบุตร
  แบบขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
  แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุปี 2559
  แบบคำร้องออมทรัพย์ทวีคูณ
  ใบขอรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
   

เอกสารแบบคำขอกู้เงิน
คำขอกู้เงินสามัญสามัญระยะยาว
คำขอกู้เงินสามัญสามัญปานกลาง
คำขอกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการ
คำขอกู้เงินสามัญตามวิทยฐานะ
คำขอกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอกู้เงินสวัสดิการตามวิทยฐานะ

   

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้วิทยฐานะ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยา
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ไถ่ถอนหนี้สินรวม (50 เท่า)

   

เอกสารเกี่ยวกับ สอ.และร่วมบุญ
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูพะเยา แก้ไข พ.ศ.2559
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ พ.ศ.2559
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก สอ. , ร่วมบุญ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกร่วมบุญ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์
ขอรับเงินสงเคราะห์ร่วมบุญ
ขอรับเงินสงเคราะห์ สอ.
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่หักเงินสมาคม
แบบฟอร์มลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

   

เอกสารเกี่ยวกับ สสอค.
ใบสมัครสมาชิก สสอค.ประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิก สสอค.ประเภทสมทบ
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประเภทสมทบ

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (สสอ.)
ใบสมัครสมาชิก สสอ.
ใบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ สสอ.

  แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ ( 60 ปี )
  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
 
  ใบลาออกสหกรณ์
  คำขอชลอหุ้น หนี้ เนื่องจากเกษียณและโอนย้าย
  หนังสือยินยอม ปรับโครงสร้างหนี้กรณีพิเศษ พ.ศ.2559
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ผู้กู้)
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ผู้ค้ำ)
  ใบเปลี่ยนแปลงหุ้น,หนี้
 
 
ใบขอเปลี่ยนแปลงเงินออมทรัพย์
  แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมรายเดือน , ชำระหนี้
     
    logo
 
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 14
จำนวนผู้เข้าชม:1098423

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th